Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. Adriaanblom is gevestigd aan de Eerbeekseweg 130a, 7371 CL Loenen, Nederland (KvK nummer: 55527752) en zal hierna ook worden aangeduid als “Adriaan Blom” of “wij”.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van Adriaan Blom worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Abonnement”: een Overeenkomst tussen Adriaan Blom en de Klant je voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door Adriaan Blom van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij Adriaan Blom de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
  3. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Adriaan Blomeen Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  4. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van Adriaan Blom afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Adriaan Blom plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Adriaan Blom;
  5. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  6. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  7. “Website”: de Website www.adriaanblom.nl of andere Website via welke Adriaan Blom haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die Adriaan Blom sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van Adriaan Blom die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Adriaan Blom, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Adriaan Blom

 1. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland, maar niet woonachtig zijn op één van de Waddeneilanden. Eenmalige Bestellingen kunnen in heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden, worden bezorgd.

Artikel 5: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Adriaan Blom opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Adriaan Blom is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Adriaan Blom tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water – de door Adriaan Blom geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
 3. Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Adriaan Blom niet aansprakelijk en je vrijwaart Adriaan Blom tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 6: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
 2. Adriaan Blom behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Adriaan Blom je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 7: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Adriaan Blom op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. In geval van een Abonnement is vooruitbetaling van een aantal periodes mogelijk tegen een korting, zoals verder opgenomen op de Website.
 3. Ingeval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft je aan de op de Website vermelde payment service provider (Mollie B.V.) toestemming om namens Adriaan Blom door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende rekeningnummer te innen.
 4. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling in geval van een Abonnement geschiedt voorafgaand aan elke periodieke levering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Adriaan Blom nogmaals de betaling uitvoeren. Adriaan Blom behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 5. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is Adriaan Blom gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval je na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Adriaan Blom gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Adriaan Blom voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dat geval voor jouw rekening.
 6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Adriaan Blom uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 7. Het door Adriaan Blom te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Adriaan Blom te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 8: Kortingscodes

 1. Adriaan Blom kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
 2. Het is je niet toegestaan om de naam en het logo Adriaan Blom en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Adriaan Blom behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. Adriaan Blom kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 9: Pauzeren, opzeggen of wijzigen van je abonnement

 1. Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de Website, schriftelijk of overige door Adriaan Blom ondersteunde kanalen (waaronder WhatsApp en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen.
 2. Als je in het geval van een Abonnement hebt gekozen voor vooruitbetaling van een aantal periodes tegen een korting conform artikel 8.2 (vooruitbetaling), is tussentijdse opzegging van het Abonnement gedurende dat aantal periodes niet mogelijk.
 3. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Adriaan Blom uiterlijk 3 werkdagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen Adriaan Blom de in artikel 10.1 (pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd.

Artikel 10: Levering, levertijd en uitvoering

 1. Adriaan Blom bezorgt overal in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden in geval van een Abonnement).
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Adriaan Blom aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Adriaan Blom kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Adriaan Blom tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Adriaan Blom de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. Adriaan Blom is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 12: Herroepingsrecht en retourneren

 1. In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bloemen, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde bloemen.
 2. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 3. Voor het herroepen van de overeenkomst kan je gebruik maken van het modelformulier dat te vinden is in Bijlage I (Modelformulier voor herroeping) van de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier maar je bent hiertoe niet verplicht.
 4. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Adriaan Blom retourneren.
 5. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal Adriaan Blom de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 13: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. Adriaan Blom hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het Privacybeleid zoals opgenomen op de Website

Artikel 14: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Adriaan Blom niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Adriaan Blom slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Adriaan Blom tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. Adriaan Blom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Adriaan Blom er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Adriaan Blom is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Adriaan Blom is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Adriaan Blom aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. Adriaan Blom is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Adriaan Blom of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Adriaan Blom gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Adriaan Blom  voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Adriaan Blom of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 15: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt Adriaan Blom zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Adriaan Blom toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website, met inachtname van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10.3 (deadline wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Adriaan Blom gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Adriaan Blom gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Adriaan Blombehoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Adriaan Blom uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Adriaan Blom de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van Adriaan Blom ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Adriaan Blom behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Adriaan Blom.
 5. Adriaan Blom is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen Adriaan Blom en de Klant , voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.